top of page

תקנון

הצהרת בריאות על כל מתאמן חלה חובה למלא הצהרת בריאות טרם השתתפות בשיעור ולעדכן את המאמן בכל שינוי במצבו הבריאותי.

אין לראות בכל יעוץ שניתן כתחליף לייעוץ רפואי.


משך אימון כושר בודד הינו 50 דקות (מלבד אימון ניסיון שאורכו 60 דקות).

אזהרת המשתמש מסיכוני פעילות גופנית ואחריות ספציפית של המשתמש או הרוכש שירותי אימון כושר אישי:


עיסוק בפעילות גופנית, התעמלות, ריצה, פעילות אירובית וכל פעילות גופנית מכל סוג שהוא, בין עם נעשה בליווי ונוכחות מאמן כושר אישי או בין אם מבוצע לפי הנחיות או הסברים של מאמן כושר אישי , עלול במיקרים מסויימים לגרום לנזק גופני, גם כשהפעילות הגופנית נעשית תוך שמירה על כל כללי הזהירות והבטיחות ותחת פיקוח מקצועי.

לקוחה הבוחרת להשתמש בשרותי מאמן כושר אישי של החברה מצהיר שהוא מודע לסיכונים המפורטים לעיל, ושהוא בוחר לעסוק בפעילות גופנית תוך נשיאה מלאה בכל האחריות לתוצאות של החלטתו ולכל פגיעה או נזק גופני העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. הלקוח מצהיר שהוא מסיר כל אחריות מכל סוג שהוא ממפעילי האתר, בעלי החברה ומאמני החברה לכל נזק או פגיעה שיגרמו לו כתוצאה ישירה או עקיפה של אימון גופני עם מאמן כושר של האתר והחברה.


המתאמנת יודעת ומסכימה לכך כי עליו להודיע למאמן על ביטול או שינוי מועד אימון בהתראה של 24 שעות לפחות לפני כן, וכי במידה והודיע בהתראה קצרה יותר, יחוייב המשתמש על 50% האימון.


המתאמן יודע ומסכים לכך כי לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי להפסיק בכל עת את סדרת האימונים שהזמין מכל סיבה שהיא. במקרה זה החברה תחזיר למתאמןאת שווי יתרת האימונים שטרם נוצלה, סכום ההחזר כאמור יהווה פיצוי מוסכם בין הצדדים, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף.


המתאמן יודע ומסכים לכך שסדרת האימונים שרכש הינה בתוקף וניתנת לניצול בתוך 12 חודשים בלבד ממועד הזמנתה. לאחר תום תקופה זו, במידה והמתאמן לא ניצל את מלוא האימונים בסידרה, החברה פטורה מלהשיב סכום כלשהו למשתמש, לפצות אותו או לספק לו את יתרת האימונים.


מפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה ואופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר ו/או לטיב השרותים ו/או המוצרים המוצעים למשתמש על ידי צדדי ג’ בעקבות פנייתו באמצעות האתר (הכל להלן “תכנים מצדדי ג’ “). הופעת תכנים מצדדי  ג’ באתר לא מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים, לשרות או למוצר, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני“), בהחלט לא  מעידה על כך כי מפעילי האתר אחראים ו/או שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.


יובהר כי אין כל התחייבות כי המשתמש באתר יקבל פניות ו/או הצעות מצדדים שלישיים בקשר עם תכני האתר ו/או בכלל. מפעילי האתר אינה מתחייבת כי פרטי המשתמש יועברו לצדדי ג’ בקשר עם האתר ו/או בכלל. הצדדי ג’ שיקבלו את ה\פרטי המשתמש יכול ולא יהיו קשורים במישרין לנושא האתר.


המידע המוצג המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ו/או צדדי ג’ הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר ו/או תוכן המצויים ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד ג’ כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילי האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט לפרסם, להעתיק,  לשכתב או לעשות כל שימוש אחר שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר.


כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג’ הקשור עימה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג’ שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.


המשתמש מודע לזה ומתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים, כולל ולרבות אך מבלי לגרוע:

א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים ותוכנות אחרות ו/או שימוש או הפרעה למחשבים ותוכנות אחרות.

ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד’.

ג. באופן היכול להביא לתביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.המשתמש מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות מן מפעילת האתר כנגד כל נזק שיגרם לו עקב כשל בציוד המשתמש.המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.


שחרור מאחריות - המשתמש משחרר בזאת את מפעילי האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.


שיעור פילאטיס וכושר בזום
מעת לעת, עשויים לבצע שינויים קלים בלוח האימונים על מנת להתאים לקהל המתאמנים בתקופות שונות. לא יינתנו זיכויים או החזרים כספיים בעקבות שינויים בלו"ז.


משך אימון – 50 דקות.


ניתן לבטל השתתפות באימון בהודעת SMS עד יום לפני. במידה ומתאמנת לא השתתפה בשיעור מבלי לעדכן על כך 12 שעות מראש, היא תחוייב.
שיעור יתקיים כאשר יש לפחות שלושה מתאמנות. במידה ושיעור מתבטל.
כרטיסייה תקפה ל-6 חודשים ממועד רכישתה. לא ניתן לקבל החזר כספי במידה והכרטיסייה לא מומשה
השתתפות של מתאמן באימוני כושר אישיים או באימונים קבוצתיים, פרונטאלית ובפלטפורמת זום מהווים את הסכמתו לכל האמור בתקנון הנ"ל.

 


ט.ל.ח

bottom of page